Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Regioagendacommissie

maandag 10 juni 2024

19:30 - 21:30
Locatie

Nijmegen - Raadszaal

Voorzitter
Wimer Heemskerk
Toelichting

DB & AB aanwezig vanaf start vergadering.

Agendapunten

 1. 00
  De vergadering vindt in beginsel fysiek plaats, maar kan ook nog digitaal plaatsvinden. Als dat het geval is wordt hier de digitale weblink geplaatst.
 2. 01

  Aanwezig namens dagelijks bestuur: Dhr. L. van Riswijk (burgemeester gemeente Zevenaar, en aanwezig als lid Dagelijks bestuur GMR)
  Aanwezig namens directie / regiobureau: Mw. H. Tiemens.
  Bestuur en directie zijn aanwezig vanaf start vergadering tenzij leden een uitdrukkelijk verzoek voor een besloten deel verzoeken.


  afwezig:

  • Hanneke Schrage - Westervoort, vervangen door Ciska Wobma.
  • Robin Arians - Beuningen
 3. 02

  1. Kwartaalbericht over de uitvoering van de regionale agenda 2023-2024.
  2. Brief terugblik radenbijeenkomst 17 april 2024 knelpunten ambities GMR.
 4. 03

  • De regioagendacommissie stelt het verslag en besluitenlijst met inachtname van mogelijke wijzigingen vast.
  • Het advies van de regioagendacommissie aan het Algemeen bestuur en de brief van de regioagendacommissie aan de Raden zijn ter kennisname.
 5. 04

 6. 05
  Mogelijke inspraak
 7. 06
  Mededelingen vanuit bestuur en directie
 8. 07

  Op 24 mei jl. vond de regiobijeenkomst voor raadsleden plaats in oa. Duiven. Er waren ongeveer 30 mensen aanwezig.
  Leden, directie en DB kunnen hierover beelden uitwisselen.

 9. 08

  Delegatieleden en bestuur en directie wisselen beelden uit over het proces.
  Waar staan gemeenten in het proces?
  zijn er aandachtspunten geconstateerd?
  Men staat stil bij wat goed ging en wat voor verbeteringen er mogelijk zijn.
  Mogelijke aandachtspunten:

  • de technische toelichtingen in de subregio's RijkvanNijmegen en Regio Midden- en Noord.
  • de vertraagde accountantsverklaring bij de jaarstukken.
  • De regionale agenda.
 10. 09

  In de vergadering van de Regioagendacommissie van 5 februari 2024 is besloten dat een delegatie van de Regioagendacommissie een ‘benen-op-tafel-gesprek’ voert met een afvaardiging van het DB/AB op 8 april a.s. Dit geschiedde op basis van zowel de evaluatie van het DB als ook de enquête. Deze gesprekspunten voor die ontmoeting zijn ingebracht in de vergadering van de RAC GMR van 18 maart jl. Het gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden. Een overzicht van de aandachtspunten, gespreksthema's en mogelijke aandachts- en verbterpunten treft u bijgaand aan.
  De aangewezen delegatieleden stellen de RAC GMR voor dat zij op basis van dit gesprek een aantal verbeterpunten uitwerken die ter goedkeuring van de RAC GMR worden voorgelegd na het zomerreces.

 11. 10

  Het Algemeen bestuur van de GMR heeft in de vergadering van 10 april 2024 aldus besloten.

  1. Instemmen met procesbegeleiding vanuit de GMR in het opzetten en uitvoeren van een (sub)regionaal proces voor netcongestie;
  2. voortzetten van de procesregierol van de GMR samen met Liander bij het integraal programmeren met stap 2, 3 en 4 en aansluiten op het provinciale proces.

  Het vraagstuk van de netcongestie (energieschaarste) is een probleem dat landelijk speelt. In deze regio speelt dat probleem ook, zeker met onze woningbouwambities. Wie, wanneer krijgt voorrang of een prioriteit voor de levering van elektriciteit. Een probleem waarvan de regie bij de GMR berust. 

  • Wat betekent nu die netcongestie voor de gemeenten en deze regio?
  • Hoe gaat de GMR te werk in de analyse en welke rol hebben gemeenten en raden?
  • Wat is de volgtijdelijkheid van het proces?
   hierover wordt een presentatie gegeven.
 12. 11

  De eerstvolgende vergadering is 16 september 2024